Program : 연주회

백재진 교수 독주회 : 봄의 프롬나드

등록일 :
 2020-02-08

백재진 교수 바이올린 독주회

(피아노 김민선)

L.v. Beethoven      No.5 'Spring' for violin and piano

J.S.Bach             Arioso

M.Ponce             Estrellita

John Barry          Somewhere in time

Jacob Gade          Tango Jalousie     


바이올린 백재진 : 오스트리아 빈 국립음대, 동아 음악콩쿨 2위 입상 (17, 23회), 러시아 청소년 국제 콩쿨 심사위원, 비르투오조 앙상블 리더, 동의대 음대 교수

피아노 김민선 : 부산대 대학원, 월간음악, 부산음악협회 콩쿨 1위. 동의대 외래교수

의견쓰기 0/500