Movie : 공연 강의 영상

2020.09.05 클래식연주회 “한동일과 함께 하는 쇼팽의 밤”

등록일 :
 2020-09-08
한동일 - F. Chopin, Nocturne No.20 in C sharp minor Op. posth.


이혜은, 한동일 - F. Chopin, Piano Concerto No.2 in f minor, Op.21


이선경, 한동일 - F. Chopin, Piano Concerto No.1 in e minor, Op.11